PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I PADRÓ MUNICIPAL

Tenim dret a que es suprimeixin les nostres dades personals un cop causem baixa en un padró municipal?

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I PADRÓ MUNICIPAL

El dret a l’oblit digital de la ciutadania previst en la llei de protecció de dades és aplicable a fets noticiables publicats a internet, entesa com a xarxa informàtica de nivell mundial que utilitza la línia telefònica per a transmetre la informació, de lliure accés per a qualsevol persona, emmagatzemada en una xarxa de servidors que posseeixen les empreses coneguda com el núvol.

Les dades que consten en el padró d’habitants de persones que s’han donat de baixa manquen de valor informatiu i estan subjectes a les normes d’accés, cessió, rectificació i cancel·lació previstes en la llei de protecció de dades i, a més, poden servir, i de fet serveixen, per a elaborar estadístiques oficials sotmeses al secret estadístic.

A més, certes dades del padró, tals com l’adreça en la qual residia el veí, conformen els antecedents històrics necessaris per a complir funcions relacionades amb la fe pública del secretari de l’ajuntament respecte a sol·licituds d’informació efectuades per notaris, òrgans judicials i interessats en els diversos assumptes que afecten la retolació i numeració d’edificacions, solars, parcel·les, vies i altres elements que cal coordinar físicament, cadastralment i registralment.

Per tant, l’adreça en la qual residia un veí que ha canviat de residència no ha de ser suprimida a l’empara del dret de cancel·lació, ja que compleix una funció d’antecedent històric necessari i no resulta inadequat ni excessiu.

Respecte a la data de naixement o estudis, pels mateixos motius, a sensu contrario, es podrien suprimir si ja haguessin complert els objectius estadístics.

El telèfon es podria suprimir per innecessari i inadequat, a l’empara del dret de cancel·lació

 

Si us sentiu perjudicat per una actuació administrativa i hi esteu disconforme, els nostres professionals us assessoraran en defensa dels vostres drets.

 

 


Subscrigui's al nostre Newsletter